Synpunkter på den socialdemokratiska ”mineralstrategin”

Socialdemokraterna har sedan hösten 2011 haft en arbetsgrupp igång med uppdrag att ta fram ett strategiprogram för svensk gruvnäring. Arbetsgruppen kom med sitt förslag i december 2012 och detta har sedan dess varit tillgängligt för partimedlemmar, privatpersoner och andra grupper/organisationer för inlämnande av synpunkter. Rapporten heter Strategisk samverkan för svensk gruvnäring.

Jag lämnade in mitt utlåtande över dokumentet i torsdags i förra veckan och riktade in min kritik på i huvuvdsak fem områden som antingen förbisetts helt eller helt enkelt inte problematiserats i tillräckligt hög grad, dessa var: bristande miljö- och folkhälsoperspektiv, bristande faktaunderlag och samhällsansvar, avsaknad av analys av demokratiperspektivet i dagens prospekteringsprocess, kompensation till lokalsamhället och del av vinsterna samt bristande problematisering av förutsättningarna för en långsiktigt hållbar utveckling.

Sammantaget gör jag bedömningen att det dokument som framlagts av arbetsgruppen är alldeles för bristfälligt för att kunna utgöra ett basdokument för en framtida socialdemokratisk politik för gruvnäringen. Det är också tydligt att dokumentet inte är i linje med de politiska huvudprioriteringar som partistyrelsen formulerat i Framtidskontraktet.

I Framtidskontraktet kan man bl.a. läsa:

Vi vill använda ekonomiska styrmedel för att stimulera fler människor och företag att ändra
beteende så att alla kan hjälpas åt att skapa en utveckling som både är ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar. Hit hör miljöskatter, men också lagstiftning, utsläppsrättigheter och certifikat. Styrmedlen ska utformas så att de stimulerar till arbete och företagande, stärker industrins konkurrenskraft och bidrar till en hållbar utveckling.

Medan följande formulering återfinns i Strategisk samverkan för svensk gruvnäring:

Företagens agerande i frågor som rör bland annat miljö och säkerhet är avgörande för om en framtida utvinningsverksamhet kommer att ske på ett lämpligt hållbart sätt och om den kommer att mötas av acceptans och förtroende hos allmänhet och intressenter. Alla delar i detta kan inte regleras via lagstiftning utan blir beroende av självreglering i branschen. Det kan då finnas anledning att dessa förhållanden diskuteras med branschen i perspektivet av
om de är tillräckliga, om några kompletteringar behöver göras osv.

Två formuleringar som enligt min mening långt ifrån är synonyma. Formuleringen i Framtidskontraktet är skarpare och betydligt mer inriktad på styrmedel i form av skatter och lagstiftning, tron på politiken, än den i Strategisk samverkan för svensk gruvnäring som vill lämna ansvaret för miljö och säkerhet åt branschen, åt marknaden.

Denna diskrepans mellan styrdokumentet för det kommande socialdemokratiska partiprogrammet och den socialdemokratiska ”mineralstrategin” blir än tydligare med denna tidigare citerade formulering ur Framtidskontraktet:

För oss socialdemokrater är det uppenbart att politiken är helt nödvändig för att klara klimatomställningen. Marknaden klarar inte omställningen själv. Det ligger ett ansvar för oss som politiker och som individer att göra det lönsamt för företagen att agera miljövänligt. Med rätt styrinstrument kan såväl kommuner som marknaden utgöra en positiv kraft i att utveckla ny teknik och bygga ett hållbart samhälle.

Min tolkning är alltså saknas en konsensus kring hur en hållbar utveckling skall uppnås inom partiet. Därför anser jag att det behövs en problematisering kring begreppet hållbar utveckling och hur vi når dit och att de politiska prioriteringar gällande hållbar utveckling i Framtidskontraktet per definition även måste genomsyra Strategisk samverkan för svensk gruvnäring.

Slutligen
Med dessa synpunkter anser jag att rapporten Strategisk samverkan för svensk gruvnäring bör återremitteras för revidering enligt mina fem punkter. Ett sådant strategiprogram måste vara heltäckande eftersom näringsgrenen har väldigt stora effekter på miljö, hälsa, regional utveckling och möjligheterna till en hållbar utveckling. I dess nuvarande form är programmet allt för bristfälligt för att kunna fylla sitt ändamål.

Läs hela mitt utlåtande här: Synpunkter_Strat_samv_gruvnäring

3 tankar om “Synpunkter på den socialdemokratiska ”mineralstrategin”

 1. Briljant input. Bra jobbat Nils.
  Är dock orolig för (S) vilja och förmåga att prioritera likställt inom den hållbara utvecklingen, tendensen är att det kortsiktigt sociala / tillväxten får stå för mycket i fokus. Se exempelvis galningen Bert Öhlund, kommunalråd, i Skellefteå som kyligt uttalat sig positiv till Uranbrytning i kommunen.

  • Precis, det krävs inte enbart att våra rikspolitiker börjar problematisera hur vi ska uppnå en hållbar utveckling och att de prioriterar en klimatomställning. Det kommer också att kräva duktiga kommun- och regionpolitiker som inte förblindas av naturresursindustrins retorik om att gruvornas miljöförstörelse är nödvändig för att nå en hållbar utveckling.

   Det krävs alltså kunniga politiker som ifrågasätter och orkar bilda sig en bred uppfattning, som diskuterar och debatterar, som vågar t.ex. föra en dialog om s.k. no-go areas för gruvnäringen, som börjar ifrågasätta det traditionella sysselsättningsargumentet som naturresursindustrin använder sig av.

   Sysselsättningen sjunker ju t.ex. stadigt inom industrin pga av automatisering, allt färre arbetar i gruvor och successivt kommer de att kunna göra det på avstånd. Samtidigt ser vi en stadig ökning inom besöksnäringen, en näringsgren som är förnyelsebar och som inte undergräver själva förutsättningarna för ett liv i t.ex. Norr- och Västerbotten eller Bergslagen.

 2. Pingback: Vem är Nils Harnesk? | En humanist i arbetslivet

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s