Socialdemokrati i en ny tid – principprogram och politisk plattform för en ny socialdemokratisk förening

Principprogram

Socialdemokratins mål är det klasslösa och jämlika samhället. Det klasslösa samhällets jämlikhet bygger på en långsiktigt hållbar utveckling i alla dess aspekter – socialt, kulturellt, ekonomiskt och ekologiskt – och sker inom de nio planetära gränserna[1].

I ett land som Sverige utgör arbetarklass en absolut majoritet av befolkningen enligt socialdemokratisk klassanalys. Dagens arbetarklass utgörs däremot av en betydligt mer blandad grupp än för 100 år sedan. Idag kan löntagare, allt från tjänstemän och akademiker, ofrivilliga företagare och småföretagare vid sidan av traditionell arbetarklass kännetecknas som just arbetarklass.

Dagens arbetare, löntagare, kan definieras i sin enklaste och koncentrerade form som den grupp människor i ett samhälle som måste sälja sin arbetskraft för inkomst och levebröd. Tillsammans med andra närliggande grupper, som arbetslösa eller pensionärer, utgör dessa en överväldigande majoritet av folket, vilka alla förlorar på den ökande ekonomiska ojämlikhet som vi ser i Sverige idag.

Samhället har förändrats i grunden sedan socialdemokratin föddes. Vi har förändrat samhället. Frågan som vi socialdemokrater därför måste ställa oss är hur vi kan förstå och definiera tjänste- och informationssamhällets klassamhälle? I en brittisk undersökning utförd av BBC kunde man visa att dagens britter definierade sig utifrån sju samhällsklasser, det finns fortfarande en tydlig elit men löntagarna är betydligt mer uppdelade. Hur kan vi förnya vår samhällsanalys och vårt tilltal i ett samhälle där färre individer definierar sig som arbetarklass i traditionell mening?

Parallellt och sammanhängande med denna utveckling blir världen allt mer ojämlik. En procent av världens befolkning äger idag hälften av världens ekonomiska tillgångar medan vi övriga 99 % delar på andra halvan. 70 % av oss lever i ett land där inkomstklyftorna ökat under de senast 30 åren och där den rikaste procenten ökat sin andel av de ekonomiska tillgångarna under samma period. Inkomstklyftorna och koncentrationen av kapital leder till att den politiska agendan formas av denna elit. Denna elit, kapitalisterna, är de som tjänat på den politik som förts under de senaste decennierna.

Därför är den oreglerade marknadsekonomin destruktiv. Istället för att producera efter allmänhetens behov och ett hållbarhetsperspektiv, läggs makten över produktivkrafterna hos de som inte ens deltar i arbetet. Systemet är uppbyggt så att det alltid strävar efter maximal vinst på insatt kapital. Därför kommer alltid andra värden – miljöhänsyn, arbetsmiljö, samhällsbehov – i andra hand. Samtidigt effektiviseras och utvecklas produktionen ständigt vilket ökar mängden välstånd i fåtalets händer.

Parallellt med en oreglerad marknadsekonomi kontrollerad av en allt rikare elit finns andra förtryckande strukturer. Patriarkatet och rasismen, som kontrolleras av några få och befästs genom vår kultur. Alla dessa strukturer hämmar det stora folkflertalet, genom det att de förtrycker löntagare, kvinnor, rasifierade, HBTQ-personer för att nämna några. Kapitalismen kan dra nytta av dessa strukturer och reproducera dem i kultur och media, för att hålla folkflertalet på plats. Genom patriarkatet kan kapitalisterna få billig arbetskraft.

Systemet blir allt mer splittrat – där en överväldigande majoritet av folket får en allt mindre del av inkomsterna och det ansamlade kapitalet medan en minoritet får allt mer. Konsekvensen blir att klimatet förstörs och människors liv går till spillo i jakten på en ständigt ökad tillväxt istället för en aktiv omfördelning och en strävan mot en cirkulär ekonomi[2].

Därför bildades arbetarrörelsen. Den bildades i syfte att upphäva klassamhället och skapa ett demokratiskt, jämlikt och frihetligt samhälle. Socialdemokratin blev snart huvudlinjen för arbetarrörelsens politiska organisering. Dess idé var att kämpa för en omvandling av samhället utifrån tre demokratiska principer – politisk, social och ekonomisk demokrati. Inte bara politiken utan också själva samhället och ekonomin i sig skulle demokratiseras. Socialdemokratin skiljde sig på det viset från andra partier. I Sverige organiserades arbetarna i socialdemokratiska fackföreningar som i sin tur var anslutna till SAP.

Vårt parti har i många fall idag tappat kontakten med basen – folkrörelsen i föreningar och fackförbund. Inom den förvärvsarbetande delen av befolkningen sker uppsplittringar i fascistiska och borgerliga rörelser. Löntagarna har därför inte längre samma tillgång till det samhällsförändrande verktyg som det socialdemokratiska partiet utgör.

Lösningen på klimatförändringarna, maktkoncentrationen och den sociala ojämlikheten är demokratisk socialism. Vi måste inse att strävan efter maximal vinst och miljöhänsyn inte kan gå hand i hand. Vår politik strävar efter social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Därför finns Progressum.

Föreningen ska bedriva politik utifrån en tydlig förankring i partiets ideologi och arbeta aktivt med socialdemokratisk idéutveckling med syfte att frigöra oss från det nyliberala konsensus som etablerat sig inom politiken. Vi ska arbeta för att förena partiets idépolitik med dess pragmatik och utförande.

Föreningen är feministisk och ska arbeta med ett normkritiskt och intersektionellt tankesätt.

Verksamheten och arbetet i föreningen ska präglas av öppenhet, dialog, högt i tak och hög grad av medlemsinflytande. Detta kräver att föreningen kontinuerligt arbetar med organisationsförnyelse.

Tröskeln att engagera sig i föreningen ska vara låg, enska kunna vara aktiv i en viss fråga under en viss period utan att direkt identifiera som socialdemokrat och bli medlem i partiet. Demokratins största vän är insiktsfulla människor. Alla som kan och vill måste få ta del av och vara med.

Vår förening ska vara en kraft för förändring och förnyelse inom Luleå arbetarekommun.

Politisk plattform

Föreningen ska fokusera på utveckling av idépolitik under programperioden.

Socialdemokraterna är en rörelse som finns till för att förändra samhället. Vår ideologi har det klasslösa och hållbara samhället som mål och vi har fantastiska förutsättningar att verka för detta där vi styr.

Vårt parti pratar tillväxt, bostäder och jobbens betydelse, det gör alla andra också. Vi måste ställa oss frågan vad som inte blir gjort om socialdemokraterna inte styr i Luleå?

Vår förenings uppdrag blir att definiera vilken uppgift socialdemokratin har i vår kommun. Vår förening ska verka för att socialdemokraterna i Luleå ska föra en progressiv och aktiv politik för att vi ska nå ett mer hållbart, jämlikt och slutligen klasslöst samhälle. Föreningen ska bidra till att utveckla en allmän och bred idépolitik som konkretiseras i vår framtidsbild av samhället. Vi ska på detta sätt förena partiets idéer med dess pragmatik och sakpolitik.

Föreningens andra fokusfråga under perioden är organisationsutveckling och rekrytering.

Hur ser framtidens socialdemokratiska förening ut? Hur gör vi för att attrahera andra grupper än de redan engagerade? Detta kräver att föreningen arbetar för att utveckla folkrörelsearbetet, att vi ser över formerna för föreningsarbetet med målet att det ska vara lätt att engagera sig och att vi aktivt söker nya kontaktytor mot samhället än de traditionella.

Den facklig-politiska kopplingen med LO-förbunden är självklar men måste utökas till att omfatta även TCO och Saco.

Arbetsordning

Idé- och politikutveckling förutsätter även en förnyelse av organisation och arbetssätt annars riskerar förändringen bara att stanna på en retorisk nivå. Utvecklingen av folkrörelsearbetet kräver av vi kan tillägna oss den senaste forskningen om organisation och kommunikation

Föreningens förändringsarbete förutsätter en stark bildningsverksamhet. Att samla sig, skola sig och påverka är ständigt aktuellt i vår politiska rörelse. Ett fungerande studiesystem för att samla och kanalisera medlemmarnas vilja att påverka politiken är en framgångsfaktor.

Föreningens arbete ska präglas av tillgänglighet, enkelhet och nytänkande. Vi ska sträva efter enkla arbetsformer och begränsad formalia. Föreningen ska under perioden prova arbeta i team eller tema-områden som utgår från föreningens principprogram och/eller omfattar de formulerade fokusfrågorna i den politiska plattformen. Enskilda partimedlemmar, styrelsen eller medlemsmötet kan väcka förslag på frågor eller aktiviteter för dessa grupper jobba med. Gruppernas arbete ska ha orientering mot det av medlemsmötet fastställda principprogrammet och politiska plattformen för att vi ska få en riktning och röd tråd i vårt arbete.

Medlemsmötet utser sedan en arbetsgrupp och en sammankallande i gruppen. Arbetsgruppen kan bestå av medlemmar men även utomstående som delar våra värderingar (hädanefter kallade “supportrar”). Alla medlemmar och supportrar kan anmäla intresse för att delta i gruppen. Endast partimedlemmar kan utses till sammankallande. Gruppen får därefter ansvar för att ta fram ett förslag på föreningens politik eller hållning på området eller uppdrag att anordna den föreslagna aktiviteten. Medlemsmötet är beslutande instans för gruppens förslag eller uppdrag, dessa stäms av mot principprogram och politisk plattform. Endast partimedlemmar har rösträtt.

Medlemsmötena kommer att vara öppna för medlemmar och för supportrar. Både medlemmar och supportrar kan väcka frågor som de vill diskutera vid ett medlemsmöte. Det politiska samtalet är viktigt och saknar ofta tid och utrymme därför är det viktigt att alla ska kunna väcka frågor till samtal och diskussion. Vid medlemsmötena kommer det att utses olika mötesordförande beroende på intresse och för att vänja medlemmar och supportrar vid att leda möten och stå inför en större grupp.

Är vi intressanta får vi också medlemmar. Öppenhet och transparens i vårt arbete gör att vi blir intressanta. Det finns idag ett allt större behov av medborgare att vara delaktiga i beslutsprocesser, vår förening ska vara en pionjär på detta område. Är vi öppna mot samhället och låter medborgare som delar våra värderingar delta i att utforma vår politik vitaliserar vi också vårt parti som folkrörelse.

Föreningen strävar att låta alla få utrymme att komma till tals, därför är det viktigt att vi provar olika samtalsformer och ett aktivt mötesordförandeskap för att inte bara de som har lätt att uttrycka sig får höras.

Kontakta harnesknils@gmail.com för frågor. Snart kommer även en Facebooksida.

[1] Begreppet planetens hållbara gränser identifierar de miljöprocesser som styr jordens stabilitet. Det finns nio prioriterade miljöförändringar som drivs på av oss människor. Ny forskning som publiceras i vetenskapstidsskriften Science visar att fyra gränser nu är överskridna. Att överskrida planetens gränser innebär stora risker för dagens och framtida samhällen. Exempelvis kan marina ekosystem förändras dramatiskt till följd av försurning och övergödning. Ett annat scenario är att temperaturer stiger så mycket att det hotar jordbruksproduktion, infrastruktur och människors hälsa. Ytterligare en konsekvens kan vara att fortsatt förlust av biologisk mångfald urholkar tillhandahållandet av de ekosystemtjänster som mänskliga samhällen är beroende av.

[2] Cirkulär ekonomi är inspirerat av naturens egna kretslopp. Det innebär att alla produkter antingen bör vara biologiskt nedbrytbara, eller bör kunna återinföras i det tekniska kretsloppet – det man oftast menar med uppmaningen ”reuse, reduce, recycle” (återanvänd, minimera, återvinn). En viktig beståndsdel innebär därmed också att lista ut nya modeller för att underlätta övergången till den cirkulära ekonomin. Framförallt handlar det om att vända på perspektiven ”konsumenter” och ”produkter”; konsumenter blir nämligen användare och produkter förvandlas till funktioner.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s