Dans i Nord och dansens utveckling

Det är med stor oro jag läst artiklarna som publicerades i Norrbottens-Kuriren i förra veckan. Dans i Nord, en institution som ska främja dansens och dansarnas utveckling i Norrbotten, kritiseras för att inte anlita dansarna som bor och verkar i länet, att verksamheten är mycket mindre än tidigare och inte når hela Norrbotten och att verksamhetschefen anlitat sin man genom deras gemensamma företag upprepade gånger. Allt detta har framkommit i en utredning som beställdes av Norrbottens läns landsting efter att arbetet kring en regional dansinstitution stannade.

Utredningen heter ”Dansverksamheten i Norrbotten – utredning och kartläggning av den regionala dansverksamheten” och kom i november förra året. Det är en enmansutredning utförd av Lars Persson Consulting AB. När jag läser utredningen kan jag konstatera att den skulle behöva källhänvisningar och både en och två gångers korrekturläsning. Den är också skriven i ”vi-form” men utifrån företaget verkar endast en person ha gjort den, så med andra ord hade det varit bra att ha fått klargjort vilka fler som eventuellt har deltagit i arbetet.

Likafullt är det en utredning vars resultat måste beaktas, en utredning beställd av landstinget och förra kulturchefen Elisabeth Lax i syfte att kunna ha ett underlag att gå vidare med i efterdyningarna av det avstannade arbetet med en regional dansinstitution i Norrbotten.

Utredaren lyfter följande frågor som viktiga att hantera för dansens framtid i länet:

 • Med anledning av Dans i Nords minskade antal föreställningar och försämrade förankring i länet behöver följande aspekter diskuteras: ökning av antalet föreställningar, ökad spridning i länet, utökad skolverksamhet, vidareutveckla arbetet med kvalitet och översyn av hur resurserna nyttjas.
 • Det framkom en otydlighet mellan länsdanskonsulentens och Dans i Nords uppdrag och roller och utredaren anser att detta behöver ses över och förtydligas. Även kommunikationen och samarbetet mellan dessa behöver bli bättre.
 • Utredaren konstaterar att professionella dansare och andra relaterade yrkesgrupper verksamma i Norrbotten inte får uppdrag av Dans i Nord. Det är något som utredaren anser måste granskas och föras upp till samtal.
 • Det faktum att verksamhetschefen vid Dans i Nord anlitat sin egen man vid upprepade tillfällen, trots tillrättavisningar av uppdragsgivarna, föranleder utredaren att förorda att landstinget och Piteå kommun behöver se över hur verksamhetschefen upphandlar tjänster.
 • Utredaren konstaterar att det behövs tre dansnoder i länet förutom i Luleå och Piteå. Dessa föreslås placeras i Kiruna, Arvidsjaur och Kalix.
 • Frågan om dansens infrastruktur i Norrbotten behöver lyftas till politiska samtal på både kommunal och regional nivå. Det krävs utökade ekonomiska medel för att stabilisera dansens infrastruktur och säkra danskonstens utveckling i länet.

Till att börja med är jag förvånad över att denna utredning inte kommenterats mer. Sen måste jag säga att reaktionerna också är lite förvånande. Framför allt hur Piteå kommuns företrädare i Kuriren uttrycker oro men i Piteå-Tidningen hellre sågar utredningen än att diskutera de sakfrågor som trots allt framkommit.

I Luleå kommun pågår det ett arbete med att stärka dansens infrastruktur. Vi försöker att hitta lokaler för att dels husera Exiled Dance Crew och en fri dansgrupp. Vår strävan är att från grunden börja bygga upp en dansscen och stärka förutsättningarna för dansare att träna i vår kommun. När landstinget drog sig ur arbetet med en regional dansinstitution gick vi också miste om en chans att i ett svep stärka hela Norrbottens infrastruktur för dans.

Risken som jag ser det nu är att utvecklingen av dansen i Norrbotten fragmentiseras. Att landsting och kommuner hamnar i otakt och gör satsningar utan samordning. För liksom i Luleå så pågår det säkerligen ett arbete i Piteå kring dansens utveckling. Därför anser jag att de aspekter i utredningen som rör behovet av gemensamma politiska samtal om dansens utveckling för hela Norrbotten är extremt viktiga och värda att fånga upp.

Sen vad gäller kritiken gentemot Dans i Nord är det något som måste tas på största allvar. Aktörer inom dansen i Norrbotten har kontaktat mig då de vet att jag är aktiv inom kulturpolitiken. De vill vara anonyma då man är oroliga för sin relation till Dans i Nord och den makt verksamhetschefen har genom att kunna fördela uppdrag och finansiering.

Rädslan är verklig. Och utredningen väcker frågor.

I rapporteringen har det till exempel inte tydligt framkommit att det är verksamhetschefen för Dans i Nord, Marie Larsson Sturdy, som står för den ideella föreningen Focus Dance och att hon dessutom är VD i den enskilda firman Marie Källman Dans-Produktioner som finns registrerad på samma adress i Uppsala. Den enskilda firman har haft ett omsättningsintervall under åren 2012-2014 på mellan 300-750 tkr. Firman har alltså haft en omsättning under åren hon har varit verksamhetschef för Dans i Nord.

Min självklara fråga är varifrån den omsättningen härrör? Dans i Nord-medel? Detta måste kunna redovisas.

Gräver man vidare i de produktioner som hennes man producerat för Dans i Nord så blir det uppenbart att inga dansare är verksamma i Norrbotten, utan de kommer från verksamhetschefens företag Focus Dance/MK Dans-produktioner. I produktionen ”Ingenmansland” har man dessutom tagit in sex avgångselever från Kungliga Svenska Balettskolan i Stockholm, en spetsutbildning i dans på grund- och gymnasienivå, trots att det finns två spetsutbildningar inom dans på gymnasienivå i Piteå.

Varför inte anlita professionella dansare i Norrbotten och elever från de lokala dansutbildningarna?

Dessutom, om man googlar vidare, så hittar man att verksamhetschefens företag Focus Dance/MK Dans-produktioner har, åtminstone under 2015 och 2016, erhållit verksamhetsbidrag från Uppsala kommun på 180 tkr respektive 210 tkr.

Hur ser Norrbottens läns landsting och Piteå kommun på att en verksamhetschef för en länsinstitution samtidigt tar emot medel från annan huvudman i en konkurrerande sidoverksamhet?

Tittar man sedan vidare på de dansföreställningar som verksamhetschefens eget företag och make producerat för Dans i Nord kan man se att antalet föreställningstillfällen av dessa produktioner är lika många eller fler utanför Norrbotten. Av föreställningen ”Ingenmansland” hölls fyra uppsättningar i Norrbotten och sex på Gottsunda Dans & Teater i Uppsala. Av föreställningen ”The Maze” hölls sju i Norrbotten och lika många på Gottsunda Dans & Teater.

Genomgående är att de produktioner som producerats av maken inom Focus Dance/MK Dans-produktioner också sedan uppförs på Gottsunda Dans & Teater i Uppsala.

Ytterligare en fråga är vad Focus Dance/MK Dans-produktioner har dragit in i biljettintäkter på de produktioner som Dans i Nord finansierat och som sedan satts upp vid Gottsunda Dans & Teater?

Slutligen bör blotta tanken på denna typ av anlitande eller gynnande av en nära anhörig väcka tankar om jäv. Där är kommunallagen väldigt tydlig:

 • Klara fall av jäv är om du eller någon närstående är sökande i ärendet eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för dig eller en
  närstående.

Trots det och trots att uppdragsgivarna påpekat det olämpliga i detta har verksamhetschefen fortsatt anlita sitt eget företag och sin make. Även om det inte föreligger jäv så bör en försiktighetsprincip tillämpas då det kan uppfattas som jäv och alltså bör man avstå.

Verksamhetschefen uppvisar inte heller någon som helst insikt i att detta kan uppfattas som jäv utan slår istället ifrån sig i media och anser att kritiken är ”oförskämd”.

Är detta att betrakta som okej? Att offentliga medel avsedda för att utveckla dansen och de professionella dansarna i Norrbotten går till att producera föreställningar i verksamhetschefens egna bolag, med dansare som inte är verksamma i Norrbotten, av hennes egen man och att föreställningarna sedan sätts upp lika mycket eller mer utanför länet?

Dans i Nord är en länsinstitution som har uppdraget att gynna utvecklingen av dansen i Norrbotten. Definitivt inte i Uppsala eller gynna enskilda företag. Inte exklusivt i Piteå eller Luleå utan de ska bidra till dansens utveckling i hela Norrbotten.

Det är tråkigt att fokus med detta kommit att ligga på Dans i Nord och dess verksamhet istället för hur vi kan utveckla dansen i hela Norrbotten. Jag hoppas nu att alla kort kommer på bordet och att uppdragsgivarna, landstinget och Piteå kommun, begär detta. Annars riskerar det att svärta ned kulturens anseende och försvåra de gemensamma satsningar som faktiskt behövs för att utveckla dansens infrastruktur.

Nils Harnesk, (S).

7 tankar om “Dans i Nord och dansens utveckling

 1. Tycker du ska läsa kulturplan för Norrbotten 2014 samt kompletteringen för 2015. Där kan du läsa om mål för dansen i Norrbotten, och även få en uppfattning om vad Dans i Nord har till uppdrag och hur det genomförts. Utredningen som skulle tillsättas skulle utreda hur dansnoderna i länets skulle förverkligas. Nu blev utredningen nåt helt annat, byggd på intervjuer och missnöjesyttringar. Du skriver själv att det saknas källor till det som man påstår är fakta och för mig som sitter i landstingets kulturberedning innehåller den nästan bara brister. Jag kommer inte att ha någon vägledning av den som politiker.

 2. Hej du pratar om källor som saknas hur kan du då insinuera som du gör iutan att ha på fötterna. Håller med om att vi bör stärka vårt samarbete runt utvecklingen av dansen i N orrbotten. Men ditt fokus i bloggen är en helt annan

 3. Hej Ann-Katrine! Jag vet vad som står i kulturplanen för Norrbotten, jag har själv varit med och skrivit delar av den. Alldeles oavsett vad utredningen till ursprungligen hade för syfte så har den ju gett upphov till en rad frågeställningar. Frågeställningar som bör vara intressanta för både landstinget och Piteå kommun att få besvarade. Det är alltså inte insinuationer utan frågor som jag skulle vilja ha svar på för att kunna känna mig trygg i att Dans i Nord och dess verksamhetschef bedriver en verksamhet som gynnar dansens utveckling i Norrbotten.

  Det är ett faktum att Marie Larsson Sturdy har en enskild firma som kan kopplas samman med den ideella föreningen Focus Dance. Det företaget har haft en omsättning under de år som hon verkat som verksamhetschef för Dans i Nord. Det är, i mina ögon, en bisyssla och bör vara intressant för er som uppdragsgivare att reda ut om det är en konkurrerande verksamhet och var denna omsättning härrör ifrån med tanke på att hon anlitat detta, sitt eget, företag och sin egen man under dessa år. Är det medel från Dans i Nords verksamhet?

  Det är ett faktum att Focus Dance/MK Dans-Produktioner har erhållit verksamhetsbidrag från Uppsala kommun åtminstone under 2015 och 2016. Hur ser uppdragsgivarna på detta?

  Produktionerna som gjorts i hennes företag av hennes man i Dans i Nords regi har, efter föreställningarna i Norrbotten, satts upp vid Gottsunda Dans & Teater i Uppsala lika många gånger eller fler. Hur ser uppdragsgivarna på detta? Varför sattes det inte upp fler föreställningar i Norrbotten? Vad har verksamhetschefens företag tjänat på biljettintäkter på detta och försäljningen av produktionerna som gästspel till Gottsunda Dans & Teater?

  I produktionen ”Ingenmansland” som producerades i Dans i Nords regi av hennes företag och hennes man så används bara dansare från deras eget företag och avgångselever från Kungliga Svenska Balettskolan i Stockholm. Varför anlitades inte professionella dansare från Norrbotten och elever från de lokala spetsutbildningarna i dans?

  Inget av detta är hämtat från utredningen utan det är fakta som går att ta reda på genom att googla. Jag har i blogginlägget också länkat till dessa källor. Jag tycker alla dessa frågor är ytterst motiverade och sakliga och viktiga att reda ut för att förtroendet för Dans i Nord och dess verksamhetschef ska kunna återupprättas.

  Sen är det också ett faktum att jag själv fått höra via mina kontakter inom dansen i Norrbotten att man är rädd för att uttala sig om detta och att det finns en upplevelse att man inte får uppdrag av Dans i Nord. Ytterligare en verklig upplevelse att ta tag i och bemöta.

  Det är också ett faktum att kommunallagen är tydlig med vad som anses som jäv och att det finns en försiktighetsprincip som bör tillämpas. Jag tycker inte att man bör anlita sitt eget företag och sin man, är det inte jäv så kan det uppfattas som det. Det har verksamhetschefen uppenbarligen ignorerat, trots uppmaningar från uppdragsgivarna.

  Jag kan tycka att det är mer konstruktivt att faktiskt börja räta ut dessa frågetecken som det faktiskt finns belägg även utanför utredningen än att försöka misstänkliggöra sakfrågan och underlaget för den.

  Sen tror jag att vi kommer få svar på frågorna då jag vet att media granskar detta ingående.

 4. Du skriver själv i ditt första blogginlägg att det finns brister i utredningen….Stora brister enligt mig .. O då som kritisk läsare börjar man fundera om det finns en dold agenda. Jag har stort förtroende för Dans i Nords verksamhetschef och styrgruppen för dans i nord ska snarast genomarbeta utredningen. Sen finns det ju revisorer som granskar verksamheten….På media bör man också måste ha ett kritiskt synsätt. Hänger man ut en person utan att ha fakta då köper åtminstone inte jag allt som skrivs.

 5. Hej Ann-Katrine! Jodå, jag vet vem du är och att vi är partikamrater. Jag håller med, utredningen lämnar inte referenser eller källhänvisningar. Däremot måste du också hålla med om att de frågetecken som jag rest här ovan är frågetecken som måste rätas. Eller hur? Den informationen finns att tillgå oberoende av utredningen, allt finns online. Jag får hoppas då att revisorerna och styrgruppen, oberoende av medias granskning, kan lägga korten på bordet och svara på dessa frågor.

  //Nils Harnesk

 6. Ditt andra inlägg är mer modest …men vad baseras dina frågor på …en rapport som jag kan ge många exempel på är rena felaktigheter o påståenden som går att ifrågasätta.. Ett exempel är att Piteå var överens med landstinget om att länskonsulenten skulle lyftas ut ur Dans i Nord och flyttas till luleå. Det är inte sant! Läser man sånt då blir man omedelbart misstänksam…o som sagt kritisk granskning är viktig…Jag brinner för att dansen ska utvecklas i Norrbotten på alla plan o i alla kommuner för barn o unga o att vi får fortsatta proffesionella produktioner som inspirerar o stimulerar. Vi kanske ses o får diskutera mer!

Lämna ett svar till Ann-Katrine Sämfors Avbryt svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s