Hulkoff smutsar ned Norrbottens historia

Pär Hulkoff är säkert en skicklig musiker. Jag vet att jag är en skicklig arkeolog. Det skulle däremot aldrig falla mig in att börja påstå mig vara expert på att spela gitarr bara för att jag lärt mig några ackord. Hulkoff bör dra samma lärdom om arkeologi och historia. Bara för att man surfat runt på internet och läst lite fornnordiska sagor blir man ingen expert på Norrbottens förhistoria och historia.

Bakgrunden till det här inlägget är Hulkoffs nya solo-album med titeln Kven och ett tips från en bekant om ett inlägg på Hulkoffs Facebook-sida.

Inlägget handlar om Kvänland. I det blandar han lite grann av det vi vet från forskning om de kväner som omnämns från historiska källor med rena fantasier, osanningar, nationalromantik och konspirationstänkande.

Som norrbottning och arkeolog är jag stolt över den fantastiska förhistoria och historia som vårt län och norra Skandinavien har. Den kunskapen har mödosamt byggts upp genom mångårig forskning vid universitet och museer i Norge, Sverige och Finland. Den är nog i sig själv och behöver inte kryddas med några sagor och påhitt.

Konspirationsteorier

Problemet är att det inte räcker för Pär Hulkoff. Hans fantasier om vårt läns förhistoria och historia maskeras som en sanning som gömts undan, dold av andra. Han inleder sitt inlägg med att beskriva hur ”mycket som höljts i dunkel till förmån för diverse olika agendor genom åren”. Klassiskt konspirationsteoretiskt tänkande. Att sanningen funnits där hela tiden men har trängts undan och nästan glömts bort på grund av mörka krafter.

Inlägget på Hulkoffs Facebook-sida som jag refererar till.

Det inlägg som jag blev tipsad om på Hulkoffs Facebook-sida.

Underförstått är att det är Hulkoff som är den som åter lyfter fram sanningen i ljuset och alla som påstår något annat deltar i den illasinnade kampanjen att försöka fortsätta mörka den.

I inlägget pratar han bland annat om ”världens äldsta runsten” som ska finnas utanför byn Käymäjärvi i Pajala kommun. Det är trams, stenen har sedan länge påvisats vara en naturbildning. Vid en besiktning av platsen 1980 påträffades dessutom en rad andra stenar på platsen, alla av olika storlekar med samma ”ristningar”. Kalkhaltiga stenar som spruckit och vittrat och som efterlämnat något som kan likna ristningar.

Stenen har en lång historia, den dokumenterades första gången 1687 av Olof Rudbeck då det inkommit uppgifter om att en runsten hittats med riksvapnet tre kronor inristat i anslutning till byn. Det var intressant för stormakten Sverige som då som bäst höll med att försöka fastställa det svenska riksvapnets ålder, då vore en sådan runsten högintressant i propagandasyften.

Men det är alltså en naturbildning. Inte en runsten. Det avskräcker inte Pär Hulkoff, han menar att anledningen till att runorna inte kunnat tydas är att de helt enkelt är keltiska. Japp. Du läste rätt. Den vittrade stenen ska vara ristad med keltiska runor.

Jag ska kanske ska tillägga att det inte finns några som helst arkeologiska eller historiska belägg för en keltisk bosättning eller kulturell påverkan i Norrbotten eller för den delen norra Skandinavien.

Men Pär Hulkoff garderar sig för den kritiken genom att säga att ”tyvärr har mycket historia med såväl heliga bränder som pest och mången nybyggare från södra Sverige och Finland har blandats med de gamla kvänerna. Men kvänblodet finns allt kvar.” Både folket och sanningen om dem finns kvar och Hulkoff är den som ska återföra den till kvänerna.

Bengt Pohjanen och Kvänland

Såhär fortsätter det. Kanske har han hämtat inspiration från Bengt Pohjanens föreställningar om Kvänland? I en intervju med Pohjanen på hans webbplats insinuerar han bland annat att den 6000 år gamla kamkeramiska boplatsen som finns på Lillberget i Överkalix skulle vara bevis på kvänernas historiska existens i Norrbotten. Pohjanen har även skrivit en roman med titeln Kvänland – Faravids rike som handlar om den mytbildning som finns kring kväner och deras omnämnande i historiska källor.

Att prata om nu existerande etniska grupper och 6000 år gamla lämningar är omöjligt. Det går inte utifrån det arkeologiska materialet att säga något som helst om hur de människor som levde då definierade sig själva.

Det tidigaste omnämnandet av kväner i historiskt källmaterial härrör från den s.k. Ottars reseberättelse från 800-tal e.Kr. Den brukar tillmätas som en trovärdig källa men ger egentligen bara namnet på gruppen och ett ungefärligt geografiskt område för var de levt, omkring nuvarande Bottenviksbågen.

Nästa omnämnande är från Egil Skallagrimssons saga nedtecknad under 1200-talet. Under 1800- och tidigt 1900-tal betraktades de isländska sagorna som trovärdigt källmaterial, något de inte gör idag. Geografiska beskrivningar har visat sig kunna vara rimliga medan ett stort antal av berättelserna i sagorna är delar av vandringssägner som förekommer på flera håll, inte enbart i nuvarande Norrbotten. Huvuddelen av sagorna betraktas idag som just sagostoff då ytterst lite går att belägga.

Det finns även omnämningar av kväner i sago-material från 1300-tal men är att likställa med Egil Skallagrimssons saga. Sen upphör kvänerna i det historiska källmaterialet med undantag av enstaka omnämnanden under 1700- och 1800-tal. Då syftar de på den finsktalande befolkning som vid denna tid invandrade till Finnmarken i norra Norge. Samerna kallades där för ”finner” vilket då medförde att de finska invandrarna gavs namnet kväner. Dessa har alltså ingen direkt koppling till de kväner som omnämns under vikingatid och medeltid.

Att det funnits ett geografiskt område som under en period från 800-tal till 1300-tal benämnts av utomstående som Kvänland råder det ingen tvekan om eller att det funnits en grupp som benämnts som kväner. Vilken exakt avgränsning området haft, om den avsåg besökande främlingar i området eller att den omnämnda gruppen var talrik i området eller för den delen om de hade en gemensam etnisk identitet och språk går inte att säga.

Att som Pohjanen försöka förbinda de 6000 år gamla lämningarna på Lillberget med de 5000 år yngre referenserna till kväner och sedan koppla det till den nutida lilla grupp tornedalsfinnar som gör anspråk på att vara deras ättlingar till dessa låter sig inte göras. Det är ett historiemissbruk och att kidnappa vår gemensamma förhistoria. Det är också trams.

Nu kanske någon tycker att varken Hulkoff och Pohjanen kan förväntas ha några krav på sig att vara historiskt korrekta i sitt skapande av musik och litteratur. Det har de inte.

Däremot blir det problematiskt när de använder sitt skapande för politiska syften och låter det ge sken av sanning och fakta. För det gör både Hulkoff och Pohjanen. Då kommer de att få kritik av både mig och andra. Historieförfalskning och historiemissbruk får aldrig gå stå oemotsagda, oavsett vilka personer eller grupper som gör sig skyldiga till det.

Det Hulkoff och Pohjanen gör, mer eller mindre medvetet, är ett försök till att skapa och utveckla en ursprungsmyt för den moderna kvänrörelsen. Att konstruera en gemensam historia och ursprung för gruppen. För rörelsen är detta viktigt då det handlar om att skapa legitimitet för sina politiska krav som handlar om rättigheter till mark och vatten.

Kvänrörelsen

Dagens kvänrörelse uppstod som en direkt reaktion på arbetet med ILO-konventionen nummer 169 om ursprungsbefolkningar och en ambition att bli erkänd som en ursprungsbefolkning tillsammans med samerna.

En av två kvänorganisationer som verkar i Sverige, Kvänlandsförbundet, bildades i Pajala bara tre månader efter att ILO-utredningen lagt fram sin rapport. Det kan tilläggas att endast den som är ättling till ”fornkväner” eller som genom urkund kan styrka detta får bli medlem. Man skall också identifiera sig som kvän.

Hur man ska kunna bevisa att man är ättling till en ”fornkvän” är oklart för att inte säga omöjligt, för det är de kväner som nämns på 800-tal fram till 1300-tal som förbundet avser med begreppet ”fornkvän”. Det finns inga som helst kyrkböcker, skattelängder eller andra offentliga handlingar för området för nuvarande Norrbotten som förtecknar enskilda personer och deras personnamn förrän under 1600-tal och inga av dessa beskriver om personerna ifråga kunde definieras som kväner.

Kvänlandsförbundet krävde redan från början status som ursprungsbefolkning i Sverige och att någon ratificering av konventionen knappast kunde vara aktuell så länge de inte var erkända som det.

ILO-konventionen ställer vissa villkor för att bli erkänd som en ursprungsbefolkning vilket de nutida kvänerna inte gör, bland annat ska gruppen ha behållit en del av sina egna sociala, ekonomiska, kulturella och politiska institutioner. Vilket gäller för samerna men inte för dagens kväner. Det har gjort att det idag finns ett utbrett motstånd mot en ratificering av ILO-konventionen hos gruppen och att de också i många fall vänt sig mot samernas ställning som ursprungsbefolkning och deras erkännande som urfolk i Sveriges grundlag.

Hulkoffs solo-album för tankarna till vit makt-musik

Det som gör att det inte går att avfärda Hulkoffs nya album som ren fiktion och konst är texterna till låtarna på albumet i kombination med det han skriver på sin Facebooksida. I en kommentar till det ovan nämnda Facebook-inlägget menar han att kvänerna varit ”här tusentals år innan s.k. andra ursprungsbefolkningar dykt upp och tämjt de vilda renarna”. Det vill säga samerna.

Hulkoffs kommentar om samerna och urval av de andra kommentarerna till inlägget.

Hulkoffs kommentar angående samerna och ett urval av andra kommentarer.

I samma inlägg tillåter han nedsättande, nationalistiska och konspirationsteoretiska kommentarer stå obesvarade. Hulkoff lyckas också trotsa all forskning och kunskap vi har om norra Sveriges historia och fantiserar ihop en koppling mellan de historiskt belagda kvänerna och den fornnordiska föreställningsvärlden och utvecklingen av kungadömet Norge.

För i Hulkoffs sinnevärld är det inte nog med att kvänerna bär ett keltiskt arv utan de har dessutom gett upphov till åskguden Tor, havsguden Ägir och kungariket Norge. För den som är någorlunda insatt i forskningen på områdena vet att både den nordiska asatron och dess gudar samt den norska utvecklingen till ett kungarike har betydligt äldre rötter än 800-tal e.Kr. vilket är den äldsta skriftliga referenserna för kväner, både i sagomaterial och trovärdigt källmaterial.

Den här mycket förvridna och nedsmutsade bilden av Norrbottens förhistoria och historia speglas även i bombastiska låtar som Kvenland Will Rise Again och Faravid som pratar om kväner som en nation som blöder, som behöver sina hövdingar från förr, som uppmanar till strid mot ohyran som kuvat dem, som ska lida och dö under kvänernas länge efterlängtade hämnd. Ett liv för varje liv som tagits, en tunga för varje lögn och ett öga för varje tår som kvänerna fått fälla genom tiderna.

Kvänland skall åter resa sig ur askan.

För mig som växte upp under 90-talet för texterna, retoriken och temat på Hulkoffs nya album och det han skriver på sin Facebooksida tankarna till den rasistiska uppsvingen som ägde rum vid den tiden och framför allt den vit makt-musik som spred sig med band som Ultima Thule. Likheterna är slående, med förhärligande av våld, en nation som är kuvad men som ska resa sig igen, ett hyllande av mytologiska kungar, krigare och gudar och så vidare.

Andra låtar på Hulkoffs album har ett rent fornnordiskt tema som Dragonrider eller Einherjr, låtar som utan minsta tvivel bär arvet från Ultima Thule vidare in i framtiden.

Hulkoff har med sitt soloalbum börjat fiska allt tydligare i grumliga vatten. Kanske dags att Raubtier ser sig om efter en annan sångare?

Det är fascinerande att en person som tillhör en släkt som invandrade till Tornedalen på 1700-talet från trakterna kring Åbo kan tillägna sig en plats historia (åtminstone delar av den) för att sedan förfula den till något fullständigt oigenkännligt. Hur ser han på sitt eget ”kvänblod” som han gärna nämner? Kan han betraktas som fornkvän?

Ni ser ju själva hur absurt det blir när man börjar nagelfara det.

Vår förhistoria och historia är nog i sig själv

Ända sedan inlandsisen började släppa sitt grepp om det vi idag kallar för Norrbotten har det bott människor här. Den hittills äldsta daterade bosättningen i vårt län är 10 600 år gammal. Dessa människor var pionjärer som levde vid kanten av den smältande inlandsisen.

Denna boplats återfinns idag utanför den lilla byn Aareavaara i Pajala kommun. Vi vet att de människor som bodde här vistades på platsen under en kort tid, snarare en tillfällig lägerplats än någon längre bosättning. På platsen hittade vi rester efter en eller några måltider i form av brända ben av landlevande däggdjur och avfall från tillverkning av stenverktyg.

Vi vet att de vistades på platsen, ungefär vad de åt och att de tillverkade verktyg när de var där. Vi vet också tack vare geologiska studier att de levde invid kanten av den smältande inlandsisen. Det vi inte vet är hur dessa människor definierade sig etniskt eller för den delen vilket språk de talade.

Vi vet också att det som idag är Norrbotten under årtusendena som följde efter isens avsmältning och de första pionjärerna har präglats av långväga kontakter och utbyten som tack vare otaliga migrationer genom tiderna har lett till en spännande, mångkulturell kulturhistoria där jägare och samlare, nomader och jordbrukare levt sida vid sida under till stora delar fredliga förhållanden. Flerspråkighet och rörelse mellan olika näringsfång och grupper har snarare varit regel än undantag. Samexistens har varit normen framför konflikt.

Norrbottens förhistoria ska inte förfulas med sagor, påhitt och nationalromantiska vanföreställningar. Vi kan inte heller tillåta att vår gemensamma kulturhistoria och enskilda fornlämningar kidnappas för nutida etniska gruppers särintressen. Hulkoff borde hålla sig till att göra musik och låta arkeologi och historia vara till oss experter.

För den som vill få ytterligare en fördjupning om myten om kvänernas rike och dagens kvänrörelse hänvisar jag till följande text av historikern och journalisten Lennart Lundmark: Myten om kvänernas rike

Nils Harnesk, arkeolog

2 tankar om “Hulkoff smutsar ned Norrbottens historia

 1. Mycket märkligt inlägg av en arkeolog och tjänsteman på Norrbottens Museum. Han pådyvlar mig åsikter och dolda motiv som är mig helt främmande. Jag tillhör dem som ställt mig mycket kritisk till att det skulle finnas kväner idag. Jag berättar sagor och legender – som om de vore sanna. Vad annars skall en skönlitterär författare göra? Jag är diktare och hittar gärna på. Men nån sorts nationalist med dunkla motiv … nej, Harnesk, jag måste le åt dina hätska angrepp. Jag får nog ta kontakt med dina chefer om lämpligheten i att du som anställd där uppträder som åsiktspolis och politruk. Det är inte första gången ni på det här museet är ute i ogjort väder. Mår ni inte bra där borta?

  • Hej Bengt!

   Detta är min privata blogg och inget jag skrivit i tjänsten. Det jag redogör för kopplat till dig är följande: du menar att Lilleberget-boplatsen är ett första bevis på kvänernas närvaro i Norrbotten, en 6000 år gammal boplats. Det är orimligt. Det andra är att Hulkoff kanske läst din bok och hämtat inspiration från den.

   Vad är det är det som är osakligt och hätskt? Som jag redogör för i texten refererar jag till en intervju med dig på din egen webbplats där du nämner Lillberget-boplatsen och kopplar samman den som evidens på kvänernas närvaro i länet.

   Nu har jag ju varit i kontakt med dig under kvällen och vi har sorterat ut detta.

   Vad jag skriver på denna blogg har Norrbottens museum ingenting med att göra. Det är en privat blogg där jag skriver helt fritt utifrån egna uppslag.

   Om du läser texten vidare är det Hulkoff som är den som jag tydligast kritiserar för sitt historiemissbruk och fantasier och den som står för nationalromantiken i det hela.

   Tack för din kommentar, återkom gärna med ev andra synpunkter.

   //Nils

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s